Polityka prywatności

Apis Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łącku szanuje Państwa prawo do prywatności. Niniejszy dokument powstał w celu, aby dokonać opisu danych osobowych naszych Klientów, jakie możemy gromadzić i sposobów ich wykorzystania przez nas oraz innych ważnych kwestii dotyczących prywatności i ochrony danych naszych Klientów.

Bardzo cenimy zaufanie naszych Klientów oraz kontrahentów powierzających nam swoje dane osobowe, dlatego też przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad działalności naszej Spółki.
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich naszych Aptek stacjonarnych jak i do zakupów dokonywanych przez naszych Klientów w sklepie internetowym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Apis Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku, Łącko 843, 33-390 Łącko, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000505197, o numerze NIP 7371967504, numerze REGON 492919874 (dalej „Administrator”).

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz wypełnia obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych, nałożone na niego przez powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

Dane osobowe gromadzone są przez nas przy zawieraniu umów sprzedaży albo w naszych Aptekach stacjonarnych albo przy dokonywaniu przez naszych Klientów zakupów w sklepie internetowym.

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, PESEL, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.
Ponieważ sprzedajemy Państwu leki a także inne produkty, mogące wskazywać na Państwa stan zdrowia, przetwarzamy także Państwa dane wrażliwe takie jak informacje dotyczące zdrowia lub informacje dotyczące przepisanych leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (nazwa, postać, dawka, ilość).
Dbając o zapewnienie bezpieczeństwa obrotu lekami nasze Apteki stacjonarne, na salach sprzedażowych, wyposażone są w środki techniczne umożliwiając rejestrację obrazu, w tym Państwa wizerunku (monitoring) – ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz kontroli obrotem lekami jak i ma na celu ochronę mienia Administratora.
Informacje o stosowaniu w danej Aptece stacjonarnej monitoringu zamieszczone są w widocznych dla Klientów miejscach, w tym na drzwiach wejściowych do Apteki stacjonarnej, jak i na samej sali sprzedażowej.

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) - c) oraz lit. f) i li. h) RODO, tj.:
a) w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów (leków, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) zarówno w Aptekach stacjonarnych jak i za pośrednictwem sklepu internetowego,
b) w celu realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego,
c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej, utrwalenia transakcji sprzedaży produktów (leków, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego), zabezpieczenia mienia Administratora w Aptekach stacjonarnych.

Dane osobowe Klienta mogą zostać przez nas udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub zewnętrznym dostawcom usług (podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi IT).
Ponadto w przypadku zakupów dokonywanych przez naszych Klientów w sklepie internetowym, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi dostawy przesyłek (np. firma kurierska, Poczta polska)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania i wykonania umowy sprzedaży, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa; 5 lat o refundacji leków, 5 lat od zrealizowania recepty).
Zapis monitoringu z Aptek stacjonarnych Administrator będzie przetwarzać wyłącznie do celów, dla których je zebrał (zapewnienia bezpieczeństwa oraz kontroli obrotem lekami, ochrona mienia Administratora) i przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Przy czym jeżeli zapis monitoringu będą stanowić dowód w postępowaniu sądowym/przygotowawczym lub Administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w w/w postępowaniu, w takim przypadku termin 3 miesięcy ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zostanie przez Administratora zniszczony.

Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania na rzecz Klienta umowy sprzedaży produktów (leków, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) zarówno w Aptekach stacjonarnych jak i za pośrednictwem sklepu internetowego.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.